WHISTLEBLOWING 2021: Otevřenost na pracovišti

ONLINE KONFERENCE

1.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=eaQbv0-57K0

Program

09:30 – 10:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00 – 10:10

ÚVODNÍ SLOVO

Šárka Trunkátová, místopředsedkyně Oživení
Václav Láska, senátor, advokát

Současná situace oznamovatelů a nové výzvy roku 2022.

10:10 – 10:50

PANELOVÁ DISKUSE: REALITA DNEŠNÍCH DNÍ
Příběhy těch, kteří se v práci nebáli ozvat.

Zuzana Vlasatá, Deník Referendum
Michaela Švejdová, Mobbing free institut
Šárka Homfray, právnička právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací
Leo Steiner, oznamovatel

 Moderuje: Linda Štucbartová

10:55 – 11:15

COFFEE BREAK

11:15 – 12:00

CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ EVROPSKÁ SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ

Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně
Václav Láska, senátor, advokát
Jiří Kapras, ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci
Jan Dupák, právník Transparency International

Moderuje: Věnek Bonuš

12:00 – 12:30

OTÁZKY A ODPOVĚDI

12:30 – 14:00

OBĚD 

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE ANEB, KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ ZASKOČEN.

14:00 – 14:30

SLOVENSKÁ ZKUŠENOST

Zuzana Dlugošová, předsedkyně Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Ján Ivančík, senior právník Transparency International Slovensko

Moderuje: Marek Zelenka

14:30 – 15:15

PANELOVÁ DISKUZE: JAK SE MĚSTA, ÚŘADY A FIRMY PŘIPRAVUJÍ NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ

Petr Štika, tajemník úřadu Brno střed
Michal Svěrák
,  prošetřovatel Ministerstvo dopravy
Martin Moulis, Compliance specialista Pražská vodohospodářská společnost
Jan Klouda, viceprezident společnosti Vodafone
Robert Nešpůrek, společník advokátní kanceláře HAVEL a PARTNERS

Moderuje: Marek Zelenka

15:15 – 15:30

COFFEE BREAK

PRAKTICKÁ ČÁST

15:30 – 16:30

KULATÉ STOLY –
NASTAVENÍ INTERNÍCH MECHANISMŮ

16:30 

KÁVA A ROZLOUČENÍ

Přednášející

svejdova foto

 

Michaela Švejdová je andragožka, nezávislá poradkyně a konzultantka v oblasti šikany na pracovišti, PR a osobního rozvoje. V roce 2012 založila portál sikanavpraci.cz, následně Mobbing free poradnu. Je spoluautorkou brožury ČMKOS – Důstojné pracoviště, vzdelávacího e-learningu pro veřejnou správu, učebních a vzdelávacích textů pro odborové organizace. Působí jako metodička a lektorka projektu Důstojného pracoviště, příspěvkové organizace MPSV. Vzdělává zástupce veřejné správy i soukromého sektoru. Specializuje se na šetření, eliminaci a prevenci mobbingu.

Michaela Švejdová

zakladatelka a koordinátorka Mobbing free institutu

Laska_fotoWB_orez_12_10

Václav Láska pracoval jako vyšetřovatel na Úřadu finanční kriminality a ochrany státu, kde se věnoval kupříkladu vyšetřování souvisejícímu s IPB a Harvardskými fondy. Byl členem správní rady Transparency International v ČR. Václav Láska se mimo jiné věnuje právní praxi, která mu poskytuje další náhled na korupční prostředí veřejné sféry. Jako advokát zastupoval pro bono whistleblowery.

Václav Láska

 senátor a advokát

svěrák

Michal Svěrák působí jako vedoucí Kanceláře státního tajemníka v Ministerstvu dopravy. Současně v téže organizaci zastává úlohu zastupujícího prošetřovatele podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, na jehož implementaci se rovněž podílel.

Michal Svěrák

prošetřovatel Ministerstva dopravy

bradacova

Lenka Bradáčová je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. V roce 1998 jí udělil rektor UK cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 ukončila doktorandského studium v oboru veřejné právo. Právnickou kariéru započala čekatelskou praxí u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, kam byla v roce 2001 jmenována státní zástupkyní. O dva roky později ji ministr spravedlnosti jmenoval náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem.  V roce 2012 jmenována Vrchní státní zástupkyní v Praze. V letech 2008-2013 stála v čele Unie státních zástupců. Za zásluhy o Unii byla v roce 2014 oceněna zvolením čestnou prezidentkou Unie. Je členkou rekodifikační komise pro trestní právo procesní a členkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala množství zahraničních stáží a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

Lenka Bradáčová

vrchní státní zástupkyně v Praze

dlugošová

Zuzana Dlugošová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej advokátskej praxi sa venovala najmä prípadom správneho a ústavného práva, ako aj zastupovaním prípadov porušovania základných práv a slobôd. Pôsobila ako právnička pre Európsky súd pre ľudské práva ve Štrasburgu a poradkyňa pre oblasť právneho štátu pre Veľvyslanectvo USA. V rámci Justičnej akadémie školila sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov v oblastiach antidiskriminačnej regulácie, medzinárodných mechanizmoch ochrany ľudských práv a o zásadách sudcovskej etiky. Od roku 2016 vyučuje právnu etiku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Zuzana Dlugošová

předsedkyně Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

9Z2A9088 – Jan Dupák

Jan Dupák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté působil více než rok v advokátní kanceláři jako koncipient se zaměřením na bankovnictví a nemovitosti. V průběhu studia absolvoval stáže v justici a advokacii, zahraniční studijní pobyt v Německu.

V listopadu 2018 nastoupil do Právní poradny TI, kde se podílí na pomoci lidem, kteří se setkali s korupcí či nestandardními postupy veřejné správy. Věnuje se především tématům ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), fungování územních samospráv, přístupu k informacím, střetu zájmů, veřejných zakázek a aktivního zapojení občanů do veřejného dění.

Jan Dupák

právník Transparency International ČR

homfray

Šárka Homfray po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy téměř 10 let působila na Ministerstvu dopravy převážně při tvorbě a projednávání legislativy. Od roku 2017 pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti státní služby a pracovního práva, kolektivního vyjednávání a platového odměňování. Je místopředsedkyní Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou Women´s Committee Evropské odborové konfederace (ETUC).

Šárka Homfray

právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací

Transparency portréty Final WEB-9

Ján Ivančík vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v rámci projektu Erasmus študoval aj na Helsinskej univerzite vo Fínsku. Od roku 2014 pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárii TaylorWessing. V Transparency pracuje od roku 2018 na pozícii senior právnik.

Ján Ivančík

senior právník Transparency International Slovensko

Klouda

Jan Klouda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Svoji kariéru spojil s Vodafonem v roce 2007 jako ředitel právního oddělení. Od roku 2011 je General Counselem společnosti a řídí tak právní záležitosti, compliance, podnikatelská rizika a korporátní bezpečnost včetně prevence podvodů, vyšetřování a business continuity. Po dokončení akvizice společnosti UPC Česká republika se stal viceprezidentem pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost.

Je členem americké Association of Certified Fraud Examiners, u které je certifikovaným vyšetřovatelem (CFE). Absolvoval postgraduální studium u International Compliance Association, jejíž je seniorním členem (Fellow Member). Lektorskou a přednáškovou činností podporuje rozvoj kultury corporate governance a compliance v České republice.

Před nástupem do Vodafonu vedl Jan Klouda právní oddělení společnosti UPC Česká republika, byl právníkem ve společnosti Eurotel Praha a působil v advokacii.

Jan Klouda

Vice prezident společnosti Vodafone

Kapras

JUDr. Jiří Kapras je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde získal i titul doktora práv. Po absolvování krátce působil v advokátní kanceláři zaměřené na přestupkové a trestní právo. Od roku 2014, kdy nastoupil na Ministerstvo spravedlnosti, působil více než dva roky v oddělení trestně právní legislativy, kde měl na starosti především problematiku teroristických trestných činů a ochranu obětí trestných činů. Od roku 2016 byl pověřen řízením nově vznikajícího Odboru střetu zájmů. Z této pozice je dlouhodobě odpovědný za kontrolní, dohledovou a metodickou činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů a od počátku roku 2019 také za koordinaci boje s korupcí na vládní úrovni a za přípravu a prosazování návrhu zákona o lobbování a návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. V současnosti působí jako člen autorského kolektivu připravujícího nové vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů, předsedá pracovní komisi předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí ke střetu zájmů a externě působí rovněž v pracovní komisi k lobbingu a whistleblowingu.

Jiří Kapras

ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci

štika

Petr Štika působí v pozici tajemníka různých veřejných institucí od roku 2002. Aktuálně od roku 2015 je tajemníkem Úřadu městské části Brno-střed.

Jeho specializací jsou systémy řízení ve veřejné správě. Několik institucí pod jeho vedením obdrželo ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě od MVČR.

Petr Štika

tajemník městské části Brno střed

Nespurek

Robert Nešpůrek je společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a v současné době v rámci kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP & TMT. Po celou dobu své praxe v advokacii se mimo jiné věnoval smluvnímu právu, právu informačních technologií, duševního vlastnictví a ochraně osobních údajů. Má také široké zkušenosti s korporátními transakcemi a M&A, především v oblasti technologií. V poslední době se zabývá právními aspekty udržitelného podnikání a compliance.

Robert Nešpůrek

společník advokátní kanceláře HAVEL a PARTNERS

Steiner (11)

Leo Steiner: Pracoval jsem jako učitel od základních až po vysoké školy, konzultant, úředník nebo vrcholový manažer. Mám více jak dvacetiletou zkušenost s řízením sociálních, regionálních a environmentálních projektů v malé firmě, významné neziskovce nebo ve velké státní instituci.

Jsem občanem, pro kterého nekončí svět u „prahu jeho domu“, proto se mi v roce 2012 podařilo odstartovat cestu k nápravě v eurodotacích v Severozápadních Čechách (ROP Severozápad) a to za cenu mnoha ambivalentních zkušeností s médii, politiky i veřejnou správou. Za tuto a další aktivity jsem obdržel několik ocenění (Cena za odvahu, Cena Ď, nebo Cena za občanskou statečnost). Ačkoliv se říká, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, tak jsem se v roce 2019 opět musel postavit netransparentnosti, nerovnosti a korupci. Jako ředitel sekce Státního fondu životního prostředí jsem v souladu se zákony, pravidly a obecnými postupy inicioval prověřování střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, ovšem to mi nebylo vedením resortu umožněno, což nakonec vedlo k mému odchodu ze státní služby.

Leo Steiner

Oznamovatel

hlava

Zuzana Vlasatá je redaktorkou Deníku Referendum. Píše také pro společensko-ekologický časopis Sedmá generace. Dříve pracovala v propagačním a mediálním oddělení Hnutí DUHA.

Zuzana Vlasatá má dlouholeté praktické zkušenosti jak jednat s oznamovateli.

V roce 2020 vydal Deník Referendum sérii investigativních článků, které se věnují havárii na řece Bečvě. Právě DR přišel s informací od zaměstnanců firmy DEZA, že den před otravou řeky došlo k havárii přímo ve firmě.

 

Zuzana Vlasatá

novinářka Deníku ReferendumO konferenci

https://www.youtube.com/watch?v=90R0TODHDks

Věděli jste, že až pětina lidí se setkává s tím, že se u nich v práci děje něco nekalého, neetického, nebo že se dokonce porušují zákony?
Víte, co se skrývá za slovem „WHISTLEBLOWING“?  

V České republice začnou od nového roku platit nová pravidla, která mají chrání ty, kteří se nebáli ozvat. Pro řadu z Vás – zástupce firem i veřejných institucí se bude jednat o novou agendu, se kterou je třeba se vypořádat. Ale my vás v tom nenecháme. 

Hlavním cílem konference je sdílení dobré praxe v oblasti nastavení interních mechanismů jak ve veřejné správě, tak v soukromém sektoru. Na konferenci vystoupí řada z těch, kteří s nastavováním takových pravidel mají již zkušenosti a rádi se o ně podělí. Přijďte si pro praktické rady a inspiraci. Hosty budou zástupci firem, veřejných institucí, novináři i zákonodárci. 

Covid – info

Aktuálně v České republice narůstají počty pozitivních COVID – 19.

Konference se nakonec přesouvá do online prostředí, přes aplikaci ZOOM. Všem registrovaným účastníkům přijdou včas přihlašovací údaje a informace o průběhu konference. V případě jakéhokoliv dotazu nebo problému nás prosím kontaktujete na níže uvedených kontaktech.

 

 

Odkaz na přihlášení do aplikace ZOOM:

 https://us02web.zoom.us/j/87205380416?pwd=YUhsRmJIQXpMWEZTc1ArUzQrUS9qZz09 Meeting ID: 872 0538 0416Passcode: 228302 

Těšíme se na viděnou!

Kontakt

Konferenci pořádá Oživení, z.s. 

Muchova 13, 
160 00, Praha 6 

Email: [email protected] 

Tel: 604722168 

Partneři